PRAVILNIK O IZBIRI IN

NAMESTITVI GASILNIH APARATOV

 

1. člen pravilnika

S tem pravilnikom se določajo merila za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov (v nadaljevanju: gasilnikov) kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino.

Pravilnik se ne uporablja za eno- in dvostanovanjske stavbe ter za druge stavbe, če je s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom v teh stavbah, posamezno vprašanje drugače urejeno, kot je urejeno s tem pravilnikom.

Določbe tega pravilnika glede tehničnih zahtev za gasilnike se ne uporabljajo za gasilnike, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

Če pristojni državni organ na podlagi listin in drugih zbranih podatkov ugotovi, da gasilniki iz prejšnjega odstavka ne zagotavljajo enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa, kot ga zahteva ta pravilnik, lahko zavrne dajanje v promet ali zahteva umik gasilnikov iz prometa.

Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. 7. 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).

 

2. člen pravilnika

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v seriji standardov SIST ISO 8421, seriji standardov SIST EN 3 in standardu SIST EN 1866.

 

3. člen pravilnika

Gasilniki, določeni s tem pravilnikom, morajo izpolnjevati zahteve, določene s Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03 in 114/03), Pravilnikom o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04) in standardi serije SIST EN 3 za ročne gasilnike in standardom SIST EN 1866 za prevozne gasilnike.

Gasilniki iz prejšnjega odstavka se morajo preizkušati in vzdrževati v skladu s predpisi, standardi ter navodili proizvajalca.

 

4. člen pravilnika

Za izbiro gasilnikov se prostori razvrstijo v naslednje stopnje požarne nevarnosti:

1. majhna požarna nevarnost - prisotne so snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil zelo počasi;

2. srednja požarna nevarnost - prisotne so snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil počasi;

3. velika požarna nevarnost - prisotne so snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil hitro.

Razvrstitev prostorov glede na požarno nevarnost je primeroma določena v tabeli 1.

 Prostori  Požarna nevarnost
 majhna  srednja  velika
 Industrijski

  opekarn in betonarn, proizvodnje stekla in keramike, proizvodnje v mokrih deli tovarn papirja, proizvodnje konzerv, proizvodnje elektronskih aparatov, proizvodnje pijač, strojegradnje in podobno.

 proizvodnje kruha, predelave in obdelave usnja, tekstila in umetnih snovi, proizvodnje gumenih izdelkov, za tlačno litje plastike, proizvodnje kartona, za sestavljanje vozil in gospodinjskih aparatov in podobno.  proizvodnje pohištva in vezanih plošč, tkalnic, predilnic, proizvodnje papirja, mlinov žit in krmil, proizvodnje strešne lepenke in penastih snovi, predelave gorljivih lakov, barv in lepil, lakirnic in prašnih lakirnic, rafinerij, tiskarn, petrokemijskih naprav, oljnih kalilnic in podobno.
 Prodajni, trgovinski in skladiščni
 z negorljivimi snovi, z majhnim deležem gorljive embelaže (npr. skladišče keramike), z negorljivimi prodajnimi artikli (npr. prodajalna pijač) in podobno.  z gorljivimi snovmi (npr. skladišče lesa, odpadne embelaže, gum), z gorljivimi prodajnimi artikli (npr. knjigarne, trgovine z zabavno elektroniko, trgovine z živili, tekstilom, kemičnimi čistili, foto opremo, pekarne), s pohištvom, skladiščni prostori za spravilo pridelka in podobno.  za lahko vnetljive snovi (npr. barve in lake, odpadni papir, embelažo, bombaž, les in podobno).

 Upravni, pisarniški, namestitveni in prireditveni

 pred prostori in sprejemnice (čakalnice), gledališč, kinodvoran, upravnih zgradb, zdravniških ambulant, odvetniških pisarn, računalniški prostori (brez papirja), pisarniški prostori brez mest za odlaganje dokumentov, knjižnice in podobno.  računalniški prostori s papirjem, kuhinj, deli hotelov, gostišč, penzionov, gostinski obrati, kjer se zadržujejo gostje, internatov, dijaških in študentskih domov, pisarniški prostori z mesti za odlaganje dokumentov, arhivi in podobno.
 kinodvoran, diskotek, gledaliških dvoran, javnih mest in drugih mest, kjer potekajo prireditve in podobno.
 Obrtni  galvanizacij, obdelave kovin z odrezavanjem, mehanske obdelave kovin, frizerstev, vrtnarij, reje živali in podobno.  ključavničarstev, vulkanizerstev, elektrodelavnic in podobno.
 delavnic za vzdrževanje in popravila motornih vozil, mizarskih delavnic, tapetništev in podobno.

  Tabela 1

 

5. člen pravilnika

 
Glede na pričakovano vrsto začetnih požarov se v skladu s standardom SIST EN 2 izberejo za gašenje ustrezne vrste gasilnikov. Pri tem se upošteva tudi stalna ali občasna prisotnost ljudi ali živali v prostoru.

Minimalno število gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila (v nadaljnjem besedilu: EG) in gasilne sposobnosti gasilnika.

Število EG glede na požarno nevarnost in površino prostorov je določeno v tabeli 2, število EG glede na gasilne sposobnosti gasilnikov pa v tabeli 3. Tabeli 2 in 3 sta sestavni del tega pravilnika.

V stavbah, v katerih so vgrajeni hidranti s poltogo cevjo, se lahko število EG iz prejšnjega odstavka zmanjša za eno tretjino.

 Površina do (m2)  Enot gasila (EG)
 majhna  srednja  velika
 50  6 12
18
 100  9  18  27
 200  12  24  36
 300  15  30  45
 400  18  36  54
 500  21  42  63
 600  24  48  72
 700  27  54  81
 800  30  60  90
 900  33  66  99
 1000  36  72  108
 na vsakih nadaljnih 250
 6  12  18

  Tabela 2

 

   Gasilna sposobnost po SIST EN 3
 EG Prezkusni požar A (trdne snovi)
 Preizkusni požar B (tekočine)
   Prah  Voda, pena
 Prah  Voda, pena
 CO2  Halon*
 1  5A
 /  21B
/
/
 21B
 2  8A  /  34B  34B  21B, 34B
 34B
 3  / 5A
 55B  55B,  70B, 89B
 /  /
 4  13A  /  70B,  89B
 /  /  55B
 5  /  /  /  /  55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B
 /
 6  21A  8A  113B  113B,  144B
/
 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B
 9  27A,  34A
 13A, 21A,  27A, 34A, 43A, 55A
 144B  183B,  233B
 /  /
 12  43A,  55A
/
 183B,  233B
 / /
 /

 Tabela 3

* Uporaba halonov je urejena s posebnimi predpisi o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

 

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

V stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, se na pet učilnic oziroma na vsakih 300 m² etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi.

Ne glede na prejšnji odstavek se za delavnice, laboratorije, kabinete in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, določita vrsta in število gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.

 

Stavbe za zdravstvo in domovi za starejše osebe

V bolnišnicah, zdravstvenih domovih in v drugih stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, ter v domovih za starejše osebe se na vsako zaključeno skupino varovancev oziroma na vsakih 300 m² etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.

Ne glede na prejšnji odstavek se za laboratorije, delavnice, skladišča plinov in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, in v domovih za starejše osebe določita vrsta in število gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.

 

Stanovanjske stavbe in nestanovanjske kmetijske stavbe

V vsaki etaži večstanovanjske stavbe se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med gasilnikom in vhodom v posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20 m.

Ne glede na drugi odstavek 1. člena tega pravilnika je gasilnik z najmanj 6 EG ustrezni gasilnik tudi za gašenje začetnih požarov v stanovanju, eno- ali dvostanovanjski stavbi in na vsakih 300 m² skupne površine stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb na kmetijskem gospodarstvu - kmetiji, če je s predpisi o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito določeno, da morajo lastniki oziroma uporabniki takih prostorov in objektov zagotoviti ustrezen gasilnik.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se za skupne prostore v stanovanjskih stavbah določita število in vrsta gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.

 

Garaže

V garažah mora biti na vsakih deset parkirnih mest nameščen najmanj en gasilnik s 6 EG.

 

Stavbe za opravljanje verskih obredov

V stavbah za opravljanje verskih obredov se na vsakih 300 m² površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.

 

Namestitev gasilnikov

Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.

Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.

Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013.